Dynamisch assessment is een manier om de veranderbaarheid en daarmee de leermogelijkheden van een kind / jongvolwassene inzichtelijk te maken. Het streven is een beeld te krijgen van de manier van denken van het kind / de jongvolwassene en daarmee samenhangend het opsporen van eventuele problemen in het denkproces. Dit beeld wordt verkregen door aansluiting te zoeken bij de Zone van de Naaste Ontwikkeling van het kind / de jongvolwassene. Deze aansluiting vormt een belangrijke slaagfactor om samen met het kind / de jongvolwassene succesvolle stappen te zetten in zijn/haar ontwikkeltraject. Samen met het kind / de jongvolwassene wordt gezocht naar de ontwikkelingsmogelijkheden, ervan uitgaande dat elk kind/ elke jongvolwassene hoe dan ook leerbaar / ontwikkelbaar is.

Nb.: Het gaat er bij een dynamisch assessment nadrukkelijk niet om een uitspraak te doen over het IQ en / of schoolkeuze. L.P.A.D. en DA. zijn weliswaar diagnostische instrumenten, maar vooral educatieve en begeleidingsinstrumenten. Een L.P.A.D. / DA. kan beschouwd worden als kortdurende begeleiding, die doorgaans de start vormt van een langer durend begeleidingstraject.

Doelen
Tijdens een leerpotentieelonderzoek wordt een analyse gemaakt van de:

 • Zone van de Naaste Ontwikkeling van het kind / de jongvolwassene,
 • mediërende interactiestijl die het beste aansluit bij het kind / de jongvolwassene en zijn / haar manier van ontwikkelen / leren,
 • cognitieve en deficiënte cognitieve functies van het kind / de jongvolwassene.

Op basis van de uitkomsten wordt / worden:

 • het leerpotentieel van het kind / de jongvolwassene bepaald,
 • de begeleidingsdoelen van het kind / de jongvolwassene vastgesteld,
 • handelingssuggesties t.b.v. de begeleiding van het kind / de jongvolwassene geformuleerd (handelingsplan / ontwikkelperspectief)


Ouders
Ouders / verzorgers spelen een belangrijke en noodzakelijke rol bij een leerpotentieelonderzoek. Dit uitgangspunt betekent:

 • dat altijd één van beide ouders / verzorgers aanwezig is tijdens de sessies,
 • dat ervan wordt uitgegaan dat de ouders / verzorgers zich verdiepen in het concept Mediërend Leren cq. deelnemen aan één van de trainingen, zoals bijvoorbeeld Denkstimulering Thuis, georganiseerd door StiBCO,
 • dat de ouders / verzorgers aan de hand van meegegeven handvatten en adviezen tussen de sessies door hun kind / jongvolwassene intensief blijven stimuleren en uitdagen t.b.v. hun ontwikkeling.


Werkwijze
DeSti voert leerpotentieelonderzoeken uit m.b.v. de L.P.A.D. van Prof. Dr. Feuerstein en DA. van Prof. Dr. Tzuriel. Beide zijn gebaseerd op de principes van dynamisch assessment van Prof. Dr. R. Feuerstein.
Hoewel op deze website het L.P.A.D. en het DA. apart van elkaar beschreven staan, is het in de praktijk met regelmaat zo dat er een combinatie tussen deze onderdelen wordt gemaakt. Dit kan onder meer betekenen dat materialen behorend bij het L.P.A.D. gecombineerd worden met DA-materialen, spelmateriaal en overig door StiBCO / Cedeso / DeSti ontwikkeld materiaal.

L.P.A.D.
Het L.P.A.D. – onderzoek is geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf zeven / acht jaar. Het is ook geschikt voor oudere kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. 
Bij het leerpotentieel onderzoek (L.P.A.D.) wordt gebruik gemaakt van het L.P.A.D.- materiaal van ICELP (Prof. dr. R. Feuerstein). Dit materiaal bestaat uit meerdere instrumenten:

 1. Planning en organisatie: Organisatie van Stippen, Complexe figuur van Rey
 2. Abstract denken: Raven s Progressive Matrices Coloured en Standard, Set Variations I en II, Set Variations B8 t/m B 12
 3. Geheugen: 16 word memory test, Associative Recall, Plateaux, Postional Learning
 4. High level: Cijferreeksen, Organizer, RSDT
 5. Overig: Lahi

DA.
Het DA-materiaal van Prof. Dr. D. Tzuriël is geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd vanaf vier / vijf jaar. Het is ook geschikt voor oudere kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. 
Bij het DA wordt gebruik gemaakt van de DA-materialen van Prof. dr. D. Tzuriël. Dit materiaal bestaat uit 8 instrumenten, waarbij sommige instrumenten, bestaan uit meerdere onderdelen:

 1. CATM
 2. CMB
 3. CITM
 4. CCPAM
 5. CSTM
 6. Seria Think instrument
 7. WMR-DA
 8. AMPT


Uitvoering en beschikbaarheid
Een leerpotentieelonderzoek wordt vooraf gegaan door een intakegesprek. De kortdurende begeleiding vindt plaats gedurende minimaal drie dagdelen. Elke sessie duurt minimaal 2 en maximaal 4 uur. Afsluitend volgt een evaluatiegesprek, waarin het begeleidingsplan wordt besproken.
Beschikbare dagen: In overleg

Privacy en veiligheid
Bij aanvang van/akkoord tot een leerpotentieelonderzoek wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle betrokkenen.
U kunt de privacyverklaring, de verwerking persoonsgegevens, leveringsvoorwaarden en klachtenregeling van DeSti opvragen door een mail te sturen aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..