Denkstimulerende begeleiding is gebaseerd op de principes van Mediërend Leren. Dit concept baseert zich onder meer op de theorieën van Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en de Gemedieerde Leerervaring van Prof. Dr. R. Feuerstein, op het MISC-concept van Prof. Dr. P. Klein en op de omgekeerde piramide met cognitieve functies van Emiel van Doorn. Zie voor een verdere inhoudelijke toelichting: www.stibco.nl.

 

Doelen

Het doel van de denkstimulerende begeleiding is het kind / de jongvolwassene zich (efficiënte) denkvaardigheden eigen te leren maken, zodat h(z)ij op korte en lange termijn zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Het kind / de jongvolwassene ontwikkelt denkvaardigheden, emotionele, affectieve en sociale vaardigheden. De begeleiding kan zich zowel op de cognitieve als op de sociale, affectieve en / of emotionele ontwikkeling richten.

Het kind / de jongvolwassene wordt begeleid aan de hand van (een aantal) begeleidingsdoelen. Deze begeleidingsdoelen zijn gebaseerd op de (deficiënte) cognitieve functies. Gedurende de begeleiding staat steeds 1 cognitieve functie centraal.

 

Ouders

Ouders / verzorgers spelen een belangrijke en noodzakelijke rol bij de begeleiding van het kind / de jongvolwassene. Dit uitgangspunt betekent:

  • dat altijd één van beide ouders / verzorgers aanwezig is tijdens de begeleidingssessies.
  • dat ervan wordt uitgegaan dat de ouders / verzorgers zich verdiepen in het concept Mediërend Leren cq. deelnemen aan één van de trainingen, zoals bijvoorbeeld Denkstimulering Thuis.
  • dat de ouders / verzorgers aan de hand van meegegeven handvatten en adviezen tussen de sessies door hun kind intensief blijven stimuleren en uitdagen t.b.v. de ontwikkeling van hun kind. 

 

Werkwijze

DeSti biedt denkstimulerende begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een (ontwikkelings-)leeftijd vanaf een jaar. Bij de begeleiding wordt gebruik gemaakt van:

  • Spelmateriaal
  • Materiaal ontwikkeld door StiBCO / Cedeso / DeSti
  • DA-materiaal van Prof. dr. Tzuriel.  
  • I.V.P. – materiaal van ICELP (Prof Dr. R. Feuerstein). I.V.P. staat voor Instrumenteel VerrijkingsProgramma. Dit programma bestaat uit 14 instrumenten die als (re)medieringsmateriaal kunnen worden ingezet.

 

Uitvoering en beschikbaarheid

In overleg wordt afgesproken hoe vaak het kind / de jongvolwassene begeleid wordt. In principe wordt er uitgegaan van wekelijkse begeleiding. Na elke tien bijeenkomsten vindt een evaluatiegesprek plaats en wordt het begeleidingsplan bijgesteld / herzien. 

Beschikbare dagen: woensdag / in overleg

 

Privacy en veiligheid

Bij aanvang van/akkoord tot denkstimulerende begeleiding wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door alle betrokkenen. Na elke tien begeleidingssessies wordt de samenwerkingsovereenkomst opnieuw besproken en ondertekend door alle betrokkenen. 

U kunt de privacyverklaring, de verwerking persoonsgegevens, leveringsvoorwaarden en klachtenregeling van DeSti opvragen door een mail te sturen aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.