Ik ben werkzaam als: 
  • Projectleider
  • Projectuitvoerder
  • Procesbegeleider
  • Adviseur
  • Onderzoeker/auditor
  • Coach 
Mijn activiteiten richten zich inhoudelijk op de terrein van onderwijs, jeugdhulp, (gezondheids-)zorg, welzijn en arbeid(-stoeleiding). Ik heb werkervaring binnen zowel de commerciële als de niet commerciële onderzoeks- en advieswereld. Centrale thema's zijn de samenwerkingsrelaties tussen onderwijs (PO, VO en MBO) en Jeugdhulp, o.a. tegen de achtergrond van de Wet op Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdhulp; interactie(-patronen) tussen begeleiders en jeugdigen/cliënten gedurende ontwikkelsituaties; en arbeidsmarktvraagstukken in combinatie met daaruit voortvloeiende opleidingsbehoeften. 
  
 
Projecten en werkzaamheden
 
Maart 2021 - heden: Onderzoeker, managementondersteuner, procesbegeleider, projectleider, adviseur en projectuitvoerder 'Dekkend Netwerk Passend Onderwijs'. Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) te Naaldwijk. 
 
 
Najaar 2020 - najaar 2021: Projectleider van het praktijkinitiatief 'Het label is misleidend', pilot 'Verborgen intelligentie', behorend tot het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ). De pilot wordt uitgevoerd door Stichting StiBCO. Opdrachtgever: Ministerie VWS, te Den Haag. 
 
 
Januari 2012 - heden: Ik voer als projectleider, procesbegeleider, adviseur, auditor en/of coach opdrachten uit in opdracht van diverse Voortgezet Onderwijs-scholen. Het betreft het maken van analyses van de ondersteuningsstructuren Passend Onderwijs van diverse scholen (audit/zorgscan/nulmeting). Ook betreft het coachings- en adviestrajecten met als doel het opbouwen, versterken en/of verbeteren van de ondersteuningsstructuren (zowel beleidsmatig, organisatorisch als op uitvoerend en/of operationeel niveau). 
 
 
November 2019 tot en met februari 2020: Projectleider en -uitvoerder 'Evaluatie Orthopedagogisch-didactische Centra (OPDC's)'. Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Zuid-Holland West, te den Haag 
 
 
September 2019 tot en met juli 2020: Projectleider en procesbegeleider pilot 'Opting Out Lwoo'. Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Zuid-Holland West, te Den Haag.
 
 
November 2019 tot en met juli 2020: Procesbegeleider project Ambulante Dienstverlening SO/SBO/PO. Opdrachtgever: SPPOH, te Den Haag.
 
 
Van het najaar 2017 tot en met juli 2020 heb ik diverse opdrachten uitgevoerd voor het HCO Pedalogisch Instituut te Den Haag. Het betrof opdrachten binnen het primair onderwijs (PO) en binnen het voortgezet onderwijs (VO). Binnen het PO betrof het een opdracht m.b.t. handelingsgericht werken. Binnen het VO ging het om coachingsopdrachten en adviestrajecten met als doel het versterken van de ondersteuningsstructuren van de betreffende scholen. 
 
 
Vanaf oktober 2016 tot en met juli 2018 was ik als procesbegeleider betrokken bij de pilot 'extra ondersteuning' van het Samenwerkingsverband Zuid Holland West. Deze pilot streefde onder meer na de kwaliteit van de ondersteuning aan leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van het onderwijs verder te verhogen en het onderwijsaanbod zo dekkend mogelijk te maken. 
 
 
Van januari 2015 tot en met december 2016 was ik, in opdracht van het HCO Pedalogisch Instituut te Den Haag, als projectleider betrokken bij het project 'Op elkaar aansluitende onderwijs- en jeugdhulptrajecten voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs (VO)'. Dit project is gestart op verzoek van het Samenwerkingsverband Zuid Holland West en de gemeente Den Haag. Binnen het project stond de doorontwikkeling van bestaande aansluitingsprocedures en samenwerkingsprincipes tussen onderwijs en jeugdhulp centraal. Dit om het aanbod aan jongeren met ondersteuningsbehoeften zo dekkend mogelijk te maken. Er is gezocht naar een werkwijze waarmee een flexibel vangnet kan worden gecreëerd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe domein overstijgende vragen die ingeschreven staan op een (Speciaal) Voortgezet Onderwijsschool. Een flexibel vangnet waarbij de inzet van onderwijs en jeugdhulp complementair is.
In het voorjaar van 2017 is, in opdracht van het Samenwerkingsverband Zuid Holland West en samen met een collega van het HCO, op 1 VO-school nog een project uitgevoerd, dat raakvlakken had met het project 'Op elkaar aansluitende onderwijs- en jeugdhulptrajecten voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs'. 
 
  
Van september/oktober 2014 tot en met juni 2016 ben ik als procesbegeleider betrokken geweest bij het project 'Versterking SMW & CJG Mariahoeve in het kader van de Aanpak (Sociale) Veiligheid Mariahoeve'. In deze periode kregen vier basisscholen in de wijk Mariahoeve van Den Haag extra uren zorg. Deze uren werden ingevuld door de schoolmaatschappelijk werkers (SMW) en de intern begeleiders die aan deze scholen verbonden zijn. De extra uren zijn ingezet om de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp, in het bijzonder het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Haagse Hout, door te ontwikkelen en te intensiveren. Het doel was problemen vroegtijdig de signaleren, snel adequaat te handelen en afstemmings- en aansluitingsproblemen te verminderen. Mijn opdracht binnen dit project was om via procesbegeleiding de samenhang te borgen tussen de uitvoering van dit project en het Kader Versterking SMW & CJG Jeugteam Mariahoeve; de geleerde lessen uit het Voorlopersproject over te brengen aan en te borgen bij de betrokken scholen; periodieke inbreng te leveren aan het stadsdeel en het onderwijsbeleid t.b.v. de doorontwikkeling van de relatie CJG-Onderwijs op basis van de opgedane bevindingen; en om de samenhang tussen de uitvoering van dit project en de ontwikkelingen rond SMW en CJG stadsbreed te borgen (voor zover mogelijk). 
 
 
Van september 2012 tot en met juli 2014 was ik als projectleider verbonden aan het Voorlopersproject bij de samenwerkende gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. In dit project ging het om het doorontwikkelen, op basis van het ontvlechtingsprincipe, van de samenwerking tussen onderwijs (PO, VO en MBO) en jeugdhulp / zorg voor de jeugd. Dit met het oog op de invoering van de wet Passend Onderwijs en de transitie Jeugdhulp. Het doel was problemen eerder te signaleren, sneller adequaat te handelen en de professionele drukte in en om de school te verminderen, waardoor afstemmings- en aansluitingsproblemen verminderen. Mede n.a.v. de resultaten van dit project wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk gestart met het verbinden van een schakelfunctionaris onderwijs - jeugdhulp (SMW+) aan elke PO- en VO-school. 
 
 
In 2012, 2013 en 2014 heb ik, in opdracht van het Samenwerkingsverband Zuid Holland West, het project Versterking Zorgstructuur uitgevoerd. De eerste fase van dit project bestond uit het maken van een zorgscan. VO-scholen moeten in het kader van de wet Passend Onderwijs hun zorgprofiel beschrijven. Doel van de zorgscan was om een breedteanalyse te maken van de daadwerkelijke situatie in de scholen met het oog op het onderwijs aan en de zorg voor (zorg-)leerlingen en deze te vergelijken met de inhoud van het zorgprofiel. In 2012 is van zes VO-scholen een zorgscan gemaakt, in 2013 van vijf VO-scholen en in 2014 van vier VO-scholen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de zorgscans werden tijdens de tweede fase van het project ontwikkelplannen opgesteld en uitgevoerd. Ik heb de scholen ondersteund bij het omzetten van de resultaten van de zorgscans in ontwikkeldoelen en het ten uitvoer brengen van deze ontwikkeldoelen. Tevens hebben de scholen elk jaar hun 'product' tijdens een conferentie aan alle aan het samenwerkingsverband verbonden scholen gepresenteerd. 
 
 
Van september 2011 tot en met januari 2012 was ik, in opdracht van Care2Care, projectleider van het project Leren en Werken in de Zorg. Doel van dit project was inventariseren hoe HRM-managers, hoofden opleidingen en lijnmanagers van zorg- en welzijnsinstellingen aankijken tegen hun eigen personeelsbestand en wat er volgens hen nodig zal zijn om het zorgpersoneel toe te rusten voor de toekomst. Ook is er overlegd met ROC's, HBO's en VMBO-scholen. Kortom: Strategisch HRM-beleid én opleidingsbeleid c.q. opleidingsbehoefte.
 
 
Tussen 2005 en 2009 heb ik gewerkt voor het Minkema College, een VO-school. Ik heb een regionale onderwijsvoorziening (Rebound en Op de Rails) voor pubers met gedragsproblemen ontwikkeld, geïmplementeerd en gecoördineerd. Ik was hierbij ook zelf actief op de werkvloer.